Mihin talouskasvu perustuu?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Taloustieteen perusteisiin sisältyy useita mielenkiintoisia aiheita, joista avaan tällä kertaa talouskasvun syntymekanismia. Talouskasvu tarkoittaa ihmisten elintason parantumista, ja sitä voi seurata esimerkiksi BKT:n asukasta kohden ilmoitetun arvon kehityksestä.

Talouskasvu perustuu kahteen eri osa-alueeseen:

  • Työmäärän kasvuun
  • Työn tuottavuuden kasvuun

Työn tuottavuuden kasvu voidaan jakaa edelleen kolmeen eri osa-alueeseen:

  • Työn laadun parantuminen
  • Pääomaintensiteetin kasvu
  • Teknologinen kehitys

Työmäärän kasvulla tarkoitetaan kansantalouden työpanoksen lisäystä. Työmäärää kasvattamalla ei voida saavuttaa rajattomasti talouskasvua. Kehittyneissä länsimaissa työn määrä tuppaa lisäksi laskemaan tietyn pisteen jälkeen, sillä ihmiset haluavat vaurastumisen seurauksena enemmän vapaa-aikaa käyttöönsä. Lisäksi kouluttautumiseen käytetty aika kasvaa parantuneen koulutusjärjestelmän seurauksena.

Työn tuottavuus vaikuttaa eniten talouskasvuun. Toisin kuin työmäärän kasvulla niin tuottavuuden kasvulla ei ole samanlaista laskevaa rajatuottavuutta. Talouskasvua voi siis syntyä rajattomasti tuottavuuden kasvun seurauksena. Viimeisen reilun sadan vuoden aikana työmäärä on kasvanut Suomessa 1,6-kertaiseksi, kun taas työn tuottavuus on lähes 13-kertaistunut.

Työn laatua voidaan parantaa työntekijöiden koulutuksella. Työntekijöiden osaaminen siis vaikuttaa talouskasvuun. Pääomaintensiteetin kasvu taas tarkoittaa kiinteän pääoman määrän kasvua suhteessa työntekijöiden määrään. Talous kasvaa, jos kansantaloudessa kasvatetaan maan teollisuuden laitekantaa. Kun työntekijöillä on käytössä enemmän laitteita, niin he voivat tuottaa enemmän hyödykkeitä, joka taas aiheuttaa talouskasvua. Tällä tavalla ei kuitenkaan voida kasvattaa taloutta rajattomasti, sillä tietyn pisteen jälkeen uusien koneiden hankinta ei tuota enää samanlaista hyötyä. Pääomaintensiteetin kasvun rooli on kehitysmaissa länsimaita suurempi, koska näiden maiden pääomakanta on paljon heikompi. Teknologinen kehitys tarkoittaa teknologian kehittymistä tai tuotantotapojen tehostumista. Teknologinen kehitys on talouden kasvun kannalta tärkein osatekijä.

Lähteet

Hyytinen, Ari & Maliranta, Mika 2015. Yritysjohdon taloustiede. Yritykset taloudessa ja taloustieteessä.

Suosittelen aiheesta kiinnostuneita lukemaan tuon kirjan. Se on yksi kauppakorkeakoulun pääsykoekirjoista.

Jaa kirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Leave a Comment

Your email address will not be published.