Yritysrahoitus – vertaa yrityksen rahoitusratkaisuja

Yrityksen rahoitusta voi hakea nopeasti sivustollamme listattujen rahoitusyhtiöiden kautta. Alla on viiden yritysrahoitusta välittävän palveluntarjoajan vertailu.

Lainasumma

5000 – 1 000 000 €

Korko

alkaen 6 % / vuosi

Laina-aika

Jopa 7 vuotta

Lainasumma

2000 – 250 000 €

Korko

Riippuu yrityksestä

Laina-aika

Jopa 24 kk

Lainasumma

1000 – 100 000 €

Korko

Riippuu yrityksestä

Laina-aika

1 – 18 kk

Lainasumma

1000 – 25 000 €

Korko

1,75 – 4,95 % / kk

Laina-aika

1 – 12 kk

Lainasumma

30 000 – 1 000 000 €

Korko

Riippuu yrityksestä

Laina-aika

6 kk – 5 vuotta

Lainasumma

3000 – 100 000 €

Korko

Kiinteä toimituspalkkio (tarkista laskurilla)

Laina-aika

1 – 12 kk

Yrityksen rahoitus eri muodoissaan

Yritysrahoitus ja sen hakeminen on tuttua kaikille yrittäjille. Usein yritys perustetaan omilla säästöillä tai pienellä pankkilainalla, mutta yrityksen rahoitus on monelle yrittäjälle jatkuva prosessi – yritysrahoitusta on saatava esimerkiksi nopean kasvun tai uusien investointien vuoksi. Mikä on teoria yrityksen rahoituksen taustalla ja kannattaako rahoitusta aina hakea? Kirjoituksessa käsitellään rahoituksen teoriaa PK-yrittäjän näkökulmasta.

Yritysrahoitus voidaan jakaa karkeasti kahteen eri luokkaan – oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen ja vieraan pääoman ehtoiseen rahoitukseen. Yrityksen tilinpäätöksessäkin nämä rahoitusmuodot näkyvät omina tiliryhminään.

Oma pääoma

Oman pääoma eroaa vieraasta pääomasta esimerkiksi siinä, että sille ei makseta korkoa vaan osinkoa. Se on myös riskialttiimpi sijoitus – konkurssitilanteessa oma pääoma maksetaan vasta vieraan pääoman velvoitteiden hoitamisen jälkeen. Oman pääoman määrä vaikuttaa myös esimerkiksi osingonjakotilanteissa – mitä enemmän yrityksellä on omaa pääomaa, sitä enemmän se voi jakaa osinkoa matalalla veroprosentilla. Yrityksen tilikauden voitto siirtyy aina yrityksen omaan pääomaan, jos sitä ei makseta osinkona ulos yrityksestä.

Osakepääoma on yleisin oman pääoman ehtoinen rahoitusmuoto osakeyhtiössä. Tämä on pakollinen sijoitus, joka tehdään yhtiötä perustettaessa. Yksityisen osakeyhtiön minimiosakepääoma on 2500 euroa, kun taas julkisen osakeyhtiön minimi on 80 000 euroa. Tämä raha merkitään taseessa omaan pääomaan, mutta sitä voi luonnollisesti kuluttaa kaikkiin osakeyhtiön kuluihin. Toinen yleinen oman pääoman ehtoinen rahoitustapa on pääomalaina. Pääomalaina voidaan lukea joko omaan tai vieraaseen pääomaan. Jotta pääomalaina voidaan lukea yrityksen omaan pääomaan, muun muassa seuraavien ehtojen on täytyttävä:

• Laina voidaan maksaa konkurssitilanteessa vain kaikkia muita lainoja huonommalla etuoikeudella
• Lainaa ei voida maksaa takaisin, jos sen maksu tarkoittaisi, että yhtiön oma pääoma menisi miinukselle
• Lainalle ei saa sopia eräpäivää

Pääomalaina voidaan lukea myös vieraaseen pääomaan. Silloinkin sitä koskee esimerkiksi takaisinmaksun takasijaisuus, eli laina voidaan maksaa takaisin vain kaikkia muita lainoja huonommalla etuoikeudella.

Vieras pääoma

Vieras pääoma jaetaan lyhytaikaisiin ja pitkäaikaisiin velkoihin. Lyhytaikaisia velkoja ovat velat, jotka erääntyvät maksettavaksi kuluvan tilikauden aikana. Muut velat ovat pitkäaikaisia. Vieraan pääoman ehtoisia rahoitusmuotoja on lukuisia erilaisia. Näistä yleisimpiä ovat esimerkiksi pankkilainat, lainat erilaisilta rahoitusyhtiöiltä, osamaksuvelat, luottokorttivelat ja ostovelat.

Ostovelat ovat siis myös vierasta pääomaa. Ostovelkoja syntyy, kun yritys ostaa toiselta yritykseltä jotain velaksi. Myyntisaaminen taas syntyy silloin, kun yritys myy toiselle yritykselle jotain velaksi. Suomessa yritysten välisessä kaupassa käytössä oleva laskulla maksu on yleinen kassavirtaongelmien aiheuttaja. Myynti tuo yrityksen kassaan rahaa keskimäärin vasta parin viikon jälkeen, joten kassa laahaa aina myyntejä hieman perässä. Kaikille yrittäjille tulee vastaan myös asiakkaita, jotka maksavat vasta useamman maksuhuomautuksen jälkeen. Avoin myyntisaaminen jää myös yrityksen vastuulle, jos asiakas menee konkurssiin. Usein näissä tilanteissa maksut jäävät saamatta.

Osakeyhtiössä vieraan pääoman ehtoisesta ei konkurssitilanteessa vastaa kukaan, jos lainalle ei ole annettu erillisiä takuita tai vakuuksia. Tämä aiheuttaakin rahoituksessa mielenkiintoisia dynamiikkoja – yrittäjä voisi käyttää lainaa aggressiivisesti hyväkseen, jos ei joutuisi takaamaan sitä henkilökohtaisesti, koska konkurssitilanteessa tästä ei koituisi hänelle mitään henkilökohtaista vahinkoa. Konkurssipesän jaon jälkeen yrittäjä voisi perustaa uuden yrityksen ja pyrkiä taas laajentumaan aggressiivisesti. Tämän vuoksi pankkilainoihin ja muihin rahoitusyhtiöiden lainoihin vaaditaan usein takuita tai vakuuksia. Ilman vakuuksia annetut lainat ovat ottajalleen kalliimpia, sillä rahoituksen antaja hinnoittelee riskinsä tähän lainaan.

Rahoituksen kustannukset

Ulkopuoliset rahoittajat laskevat aina hinnan antamalleen lainalle. Rahoituksen kustannus lasketaan riskittömän markkinakoron ja sen päälle lisätyn riskipreemion perusteella. Samanlainen periaate on käytössä kaikissa rahoitusratkaisuissa – pankki laskee esimerkiksi asuntolainalle aina esimerkiksi Euriborin mukaisen peruskoron ja tämän päälle itse hinnoittelemansa preemion. Lainanhakijan taloudellinen tilanne vaikuttaa tähän preemion määrään hyvin vahvasti – mitä enemmän varallisuutta ja mitä parempi työtilanne lainanhakijalla on, sitä pienempi pankin riski ja tätä kautta myös pankin määrittelemä korkomarginaali on.

Samat lainalaisuudet pätevät yritysrahoitusmarkkinoilla: mitä parempi yrityksen kassavirta, tasetilanne ja tulevaisuuden näkymät ovat, sitä halvemmalla yritys saa rahoitusta. Yrityksen talous on luonnollisesti paljon yksityishenkilön taloutta monimutkaisempi, joten lainanantajan määrittelemään riskipreemioon vaikuttavat useat erilaiset tekijät.

Yritysrahoitus ilman vakuuksia

Yksi yleisimpiä tapoja laskea rahoituksen kustannusta on panttauksien tai takauksien antaminen rahoituksen vastineeksi. Henkilötakauksessa yrittäjä takaa lainan henkilökohtaisella omaisuudellaan – tällöin konkurssitilanteessa lainanantaja saa lainan takaisin yrittäjän henkilökohtaisten tulojen kautta. Ilman takausta lainavastuut olisivat hävinneet konkurssin yhteydessä. Rahoituksen kustannuksia voi alentaa myös fyysisillä panttauksilla. Yritys voi esimerkiksi pantata omistamiaan osakkeita tai kiinteistöjä.

Yritysrahoitus ilman vakuuksia tarkoittaa aina korkeampia lainakustannuksia lainanottajalle.

Sopimusvakuudet

Sopimusvakuudet eli kovenantit ovat myös yksi tapa alentaa lainan kustannuksia. Sopimusvakuuksissa yrittäjä sopii lainanantajan kanssa erilaisista sopimusoikeudellisista keinoista, joilla rahoittaja turvaa lainasaatavansa. Kovenantit voidaan jakaa:

• informaatiokovenantteihin
• toimintakovenantteihin
• finanssikovenantteihin
• insentiivikovenantteihin

Informaatiokovenanteilla pyritään hallitsemaan informaatioriskiä. Nämä voidaan toteuttaa käytännössä niin, että lainansaaja sitoutuu ilmoittamaan esimerkiksi tietynsuuruisista liiketoimista etukäteen pankille ja toimittamaan sovittuja taloudellisia raportteja lainanantajalle.

Toimintakovenanteilla pyritään hallitsemaan luottoriskiä. Tämä tapahtuu rajoittamalla yrityksen toimintaa erilaisilla kielloilla. Yritykseltä voidaan kieltää esimerkiksi omaisuuden myynti tai takauksien antaminen toisille rahoittajille.

Finanssikovenanteilla pyritään hallitsemaan myös luottoriskiä. Luottoriskiä hallitaan seuraamalla yrityksen erilaisia tunnuslukuja. Omavaraisuusasteen seuraaminen on yksi yleisimmistä finanssikoventeista. Mikäli omavaraisuusaste ylittää tietyn rajan, voi seurauksena olla esimerkiksi lainan koron nousu.

Insentiivikovenanteilla lainanantaja pyrkii hallitsemaan omaa tuottoriskiään. Dynaamisesti muuttuva lainan korko on yksi insentiivikovenantin muoto. Korko voidaan sitoa vaikka yrityksen omavaraisuusasteeseen – mikäli omavaraisuusaste laskee, lainan korko nousee. Pankkiasioinnin keskittäminen on toinen insentiivikovenantin muoto. Tämä tarkoittaa sitä, että lainaa saanut yritys keskittää pankkiasiointinsa lainan myöntäneeseen pankkiin. Tällä tavoin pankki turvaa omaa tuottoriskiään.

Seuraamukseksi kovenantin rikkomisesta voidaan määrätä lainan erääntyminen saman tien maksettavaksi. Monelle tämä tarkoittaisi käytännössä konkurssia, joten sopimusvakuuksilla on vahva ohjaava vaikutus.

Yritysrahoitus Suomessa

Suomen pankin vuonna 2015 teettämän yritysrahoituskyselyn mukaan pankkien asema on edelleen hyvin vahva suomalaisten yritysten rahoituksessa. Pienistä ja keskisuurista yrityksistä lähes 80 % piti pankkia tärkeimpänä ulkoisena rahoittajana. Toiseksi tärkein rahoituslähde oli rahoitusyhtiöt. Muita lähteitä olivat muun muassa vakuutusyhtiöt, Finnvera, ELY-keskus, yritystodistukset ja joukkovelkakirjat sekä yksityiset pääomasijoitusrahastot. Näiden osuus oli kuitenkin häviävän pieni pienten ja keskisuurten yritysten kohdalla.

Prosentit olivat hieman korkeampia, kun kysyttiin, että mistä lähteistä yritykset olivat hankkineet rahoitusta. Yritykset siis käyttivät jonkin verran muitakin rahoituslähteitä, mutta tärkeimpänä väylänä pidettiin silti pankkeja.

Rahoituksen hakemisen eri syyt

Yritykset hakevat rahoitusta monesta eri syystä. Suomen Pankin yritysrahoituskyselyn mukaan pienien ja keskisuurien yritysten kolme tärkeintä syytä rahoituksen hakemiselle ovat kone- ja laiteinvestoinnit, käyttöpääoma sekä rakennusinvestoinnit. Muita syitä ovat muun muassa aineettomat investoinnit, rahoitusrakenteen vahvistaminen, yritysjärjestelyt, toimitusaikainen rahoitus sekä kansainvälistyminen.

Aloittavan yrityksen rahoitus

Rahoituksen hankinta on ensimmäisiä vaikeita tehtäviä, joita uusi yrittäjä kohtaa. Uuden yrityksen rahoitus on vaikea hankkia, koska yrityksellä ei usein ole vielä lainkaan liikevaihtoa ja yrityksen menestys riippuu liikeidean toimivuuden lisäksi täysin yrittäjän taidoista. Yrittäjällä on onneksi kuitenkin useita erilaisia potentiaalisia rahoituslähteitä käytettävissään. Rahoitusväylien käyttökelpoisuus riippuu täysin yrittäjän liiketoiminnasta ja henkilökohtaisesta tilanteesta.

Omat säästöt

Ehdottomasti paras tapa kaapia aloittavan yrityksen rahoitus kasaan on luonnollisesti pitkäjänteinen säästäminen hyvissä ajoin ennen yritystoiminnan käynnistämistä. Vaikkei saisikaan kaikkea tarvittavaa säästöön, niin lainan saa aina paremmilla ehdoilla, kun pohjilla on myös omaa rahaa. Yrittäjällä on hyvä olla säästöjä myös yksityistalouden menoja varten. Harvemmin yritys alkaa tuottamaan voittoa alusta alkaen, joten elinkustannuksia varten on oltava rahaa sivussa.

Starttiraha

Starttirahalla voi kuitata osan elinkustannuksista. Starttirahaa haetaan TE-palveluista. Tukea on haettava ennen yritystoiminnan käynnistämistä ja sen saamiseksi on oltava perusteellinen liiketoimintasuunnitelma. Starttirahan määrä on 32,40 euroa päivältä vuonna 2017.

FFF – Friends, Family and Fools

Klassinen tapa hankkia yrityksen rahoitus on omien sukulaisten tai ystävien kautta. Tämä onkin varmasti helpoimpia tapoja alkupääoman hankkimiseen. Kannattaa kuitenkin huomioida, että mahdollinen liiketoiminnan epäonnistuminen ja rahojen menetys saattaa aiheuttaa välien katkeamisen. Kertokaa siis rehellisesti liiketoiminnan riskit, ja varmistakaa, että rahoittaja myös ymmärtää mitä riskien realisoituminen tarkoittaa käytännössä.

Tekes

Tekesiltä on mahdollista saada jopa vastikkeetonta rahoitusta innovatiivisiin ideoihin. Helpoimmin rahoitusta saa, jos yritystoiminta on jo käynnissä ja yrityksen liiketoiminta täyttää erilaisia Tekesin asettamia vaatimuksia. Mikäli yritysideassasi on vähänkin jotain uutta twistiä, niin selvittäisin, voisiko Tekesiltä saada siihen rahoitusta.

Finnvera

Finnveralta on myös mahdollista hakea lainaa yrityksen perustamista varten. TE-palveluiden tavoin myös he vaativat tarkemman selonteon yrityksen liiketoiminnasta, jotta he voivat arvioida yrityksen mahdollisuudet kannattavan liiketoiminnan harjoittamiseen.

Pankkilainat

Perinteisistä pankeista kannattaa kysyä lainatarjousta. Aloittavan yrityksen rahoitus on korkean riskin toimintaa, joten pankit vaativat vähintäänkin henkilötakauksen lainalle. Lainan saaminen voi olla kiven takana, mutta jokainen kivi kannattaa kääntää edullisimman rahoitusvaihtoehdon löytämiseksi.

Rahoitusyhtiöiden yrityslainat

Uuden yrityksen perustamiseen on mahdollista saada myös erilaisten rahoitusyhtiöiden tarjoamia yrityslainoja tai yritysluottoja. Näiden etuna on nopea saatavuus ja perinteisiä rahoitusväyliä matalammat vaatimukset rahoituksen saamiseksi.

Lopuksi

Yritysrahoitus on todella monipuolinen kenttä, jossa on otettava huomioon useita erilaisia asioita. Yrityksen rahoitus voidaan jakaa kahteen eri lähteeseen: omaan ja vieraaseen pääomaan. Molempien kustannukset voidaan laskea riskittömän markkinakoron ja sen päälle lisätyn riskipreemion perusteella. Oman pääoman ehtoinen rahoitus on riskialttiimpaa, joten siinä kustannukset ovat korkeammat. Tätä ei monesti tule ajatelluksi, koska kyseessä on usein yrittäjän itse yritykseensä sijoittama pääoma.

Teksti sisältää affiliate-linkkejä.